Privacy Policy

Ingangsdatum 21-05-2018

Datum laatste wijziging 18-07-2019

 

Praktijk De Blik hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Praktijk De Blik houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Als Praktijk De Blik zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten

Persoonsgegevens van cliënten worden door Praktijk De Blik verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 

 • Administratieve doeleinden
 • Het opstellen van plan voor diagnostiek
 • Het opstellen van rapportages naar aanleiding van diagnostiek
 • Het opstellen van de behandelovereenkomst c.q. het behandelplan
 • Uitvoering geven aan het behandelplan
 • Het declareren van de zorgkosten bij particulieren, samenwerkingsverband of gemeente
 • Het afhandelen van betalingen door particulieren

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het aanmeldformulier
 • De behandelovereenkomst

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Praktijk De Blik onder meer de volgende persoonsgegevens van een volwassen cliënt of de jeugdige en ouders/verzorgers vragen (zie voor een nadere concretisering het aanmeldformulier):

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum en -land
 • BSN-nummer
 • Inhoudelijke informatie rondom de situatie van de cliënt en zijn omgeving, zoals verstrekt in het aanmeldformulier of de contactpagina op de website
 • Indien van toepassing en met toestemming van cliënt, gegevens van diagnostiek of behandeling door derden

 

Uw persoonsgegevens worden door Praktijk De Blik opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst en daarna 15 jaar.

 

Dossier en rapportage

Tijdens de behandeling wordt er een dossier bijgehouden met alle behandelgegevens. Als er een psychologisch onderzoek is verricht, worden de bevindingen weergegeven in een psychologisch onderzoeksrapport dat samen met ouders/cliënt zal worden doorgenomen. Wanneer bepaalde gegevens onjuist blijken te zijn of aanvulling behoeven, heeft u het recht om verbeteringen, aanvullingen of wijzigingen te laten aanbrengen.

 

Als u inzage wenst in het dossier, dan dient u dit bij de praktijk kenbaar te maken. Willen anderen dan de cliënt of wettelijke vertegenwoordigers het dossier bekijken, dan hebben zij uw toestemming nodig.

 

Voor meer informatie over uw rechten en plichten m.b.t. dossiervoering en rapportage, verwijs ik u naar de site van de Nederlandse beroepsvereniging van psychologen, het NIP; www.psynip.nl.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan de praktijk geeft, verstrekken wij uitsluitend na toestemming aan derde partijen indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn voor E-diagnostiek of administratieve doeleinden.

 

Zo wordt gebruik gemaakt van een derde partij voor vragenlijstdiagnostiek, namelijk Testweb. T.b.v. administratie wordt gebruik gemaakt van Zorgadmin. Er worden nooit persoonsgegevens doorgegeven aan andere partijen waarmee er geen verwerkersovereenkomst is afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

 

Persoonsgegevens kunnen verder uitsluitend worden gedeeld indien de cliënt hier schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

Praktijk De Blik bewaart persoonsgegevens na afloop van de behandelovereenkomst gedurende 15 jaar. Dit is de wettelijk vastgestelde bewaartermijn. Hierna zal het dossier worden vernietigd. U kunt schriftelijk verzoeken het dossier eerder te vernietigen, tenzij dat in strijd is met de wetgeving.

 

Eigendom

Uw dossier is en blijft eigendom van Praktijk De Blik. U mag het dossier dus niet meenemen, maar u mag er op eigen kosten wel stukken uit kopiëren. U dient dit verzoek schriftelijk kenbaar te maken.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 

 • Alle personen die namens  Praktijk De Blik van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • Wij slaan bestanden rondom behandelplannen, aanmeldformulieren en rapportages van onderzoek op binnen de patiëntenkaart van Zorgadmin en op een beveiligde NAS.
 • Communicatie met o.a. verwijzers gebeurt via een beveiligde verbinding.
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Cookies

Praktijk De Blik gebruikt alleen technische, functionele cookies. Daarnaast worden er ook analytische cookies gebruikt die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die Praktijk De Blik gebruikt, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan Praktijk De Blik hiermee de website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Voor klachten van inhoudelijke aard is Praktijk De Blik aangesloten bij de beroepsvereniging Nederlands Instituut voor Psychologen, waar een klachtenprocedure voor cliënten beschikbaar is.

 

Aanpassen privacyverklaring

Praktijk De Blik behoudt zich het recht om deze privacyverklaring aan te passen. Op deze website plaatst Praktijk De Blik eventuele herziene versies. Als een herziene versie wordt geplaatst zorgt Praktijk De Blik voor een duidelijke melding hiervan met informatie over de belangrijkste wijzigingen. Tevens geeft Praktijk De Blik aan wanneer de verklaring voor het laatst is gewijzigd.

 

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

 

Contactgegevens

Praktijk De Blik

T.a.v. drs. L.M. van Nijnatten

Peppelkade 46

3992AK Houten

Tel: 030-2020096

www.praktijkdeblik.nl

info@praktijkdeblik.nl