Algemene voorwaarden

Van kracht per 23-01-2019

 

Afspraak afzeggen

Afspraken voor een consult dienen uiterlijk 48 uur van tevoren afgezegd te worden: dit is kosteloos. Afspraken die op maandag gepland staan, dient u de vrijdag ervoor te annuleren. U kunt ons informeren over uw afwezigheid via administratie@praktijkdeblik.nl of u kunt ons bellen en eventueel de voicemail inspreken (030-2020096) Indien u niet tijdig afmeldt dan wordt er 90 euro in rekening gebracht, ongeacht de reden. Hiervoor krijgt u een aparte factuur. Deze kunt u niet declareren bij de gemeente of SVB. Indien de behandelaar de afspraak afzegt dan vervalt de verplichting tot betaling van het consult.

 

Afspraken voor onderzoek dienen uiterlijk 4 werkdagen voor aanvang afgezegd te worden, anders worden 25% van de kosten in rekening gebracht. Indien er zonder bericht geen aanwezigheid is op een afspraak voor onderzoek, wordt 50% van de kosten in rekening gebracht.

 

Indien een cliënt te laat is voor een afspraak, wordt de tijd die ingepland is in rekening gebracht voor het afgesproken uurtarief.

 

Aanvullende voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de behandelaar, begeleider of diagnosticus van Praktijk De Blik (hierna te noemen: behandelaar) en de cliënt.

 

Een opdracht komt tot stand door schriftelijke aanvaarding van de behandelovereenkomst, bestaande uit een toestemmingsverklaring voor de geleverde diensten en schriftelijke bevestiging van afspraken. In geval van een behandeltraject bestaat de behandelovereenkomst ook uit een door beide partijen geaccepteerd ondersteuningsplan. Een opdracht kan ook tot stand komen door een mondelinge afspraak, zoals het afspreken van een consult.
De behandelaar beoordeelt bij aanmelding of er sprake is van zorg die in aanmerking komt voor vergoeding door de Wet Passend Onderwijs of de Jeugdwet. Wanneer dit niet het geval is zal dit expliciet gecommuniceerd worden aan de cliënt. De behandelaar neemt de verantwoordelijkheid om cliënt hier voldoende over te informeren en mee te helpen aan vergoeding, indien van toepassing. De verantwoordelijkheid om te achterhalen welke vergoedingen en voorwaarden de gemeente of het samenwerkingsverband van de cliënt hanteert, ligt geheel bij de cliënt zelf.

 

Betalingsvoorwaarden

De behandelaar is er verantwoordelijk voor om de cliënt van tevoren op de hoogte te stellen van kosten voor een verrichting. Indien er sprake is van een consult, wordt het uurtarief in rekening gebracht gebaseerd per 5 minuten daadwerkelijk verrichte tijd. De behandelaar is er verantwoordelijk voor om de tijd van een afspraak te bewaken, zodat uitloop van een afspraak enkel plaatsvindt als dit in de visie van de behandelaar nut heeft. Uitloop van een consult wordt in de regel in rekening gebracht.

 

Betaling in termijnen is mogelijk. Hierbij hanteren wij een maximum van drie maandelijkse termijnen per factuur.

 

In geval van behandeling ontvangt de cliënt een maandelijkse verzamelfactuur van de verrichte diensten. Onderzoeken worden gefactureerd nadat de rapportage is overhandigd aan de cliënt.

 

De betalingstermijn van deze facturen is 15 dagen. Indien er sprake is van vergoeding, is cliënt zelf verantwoordelijk voor het indienen bij de vergoedende partij. Indien cliënt dit nalaat, is deze persoonlijk verantwoordelijk voor het voldoen van de openstaande factuur.

 

De behandelaar stuurt na het verstrijken van de betalingstermijn een eerste betalingsherinnering en geeft de cliënt de gelegenheid binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de herinnering alsnog te betalen. Na deze 14 kalenderdagen verstuurt de behandelaar een tweede betalingsherinnering met een betalingstermijn van nog eens 14 dagen.

 

Als na het verstrijken van de derde betalingstermijn nog steeds niet is betaald is de behandelaar gerechtigd rente en buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de eerste betalingstermijn. De rente is gelijk aan de wettelijke rente.

 

De behandelaar is gebonden aan zijn of haar beroepscode. De beroepscode omvat regels en plichten van de behandelaar en de cliënt. Deze zijn vastgelegd in een aantal wetten, zoals de wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) en de Jeugdwet. Informatie naar derden is alleen mogelijk met uw toestemming. Uitzondering hierop is intercollegiaal overleg en intervisie en supervisie.

 

Uitkomsten van onderzoeken, data van verrichtingen en inhoudelijke rapportages worden door de behandelaar niet aangepast naar aanleiding van een aanbod of vraag van cliënt of ouders. Inhoudelijke formuleringen worden enkel aangepast als de behandelaar hier onderbouwd mee instemt.

 

De kosten die in rekening worden gebracht voor de dienstverlening vanuit de behandelaar zijn hoofdzakelijk gebaseerd op de hoeveelheid tijd dat een behandelaar bezig is met een verrichting. Ongeacht de uitkomst van een onderzoek of behandeling, wordt het overeengekomen tarief gerekend. Cliënt is dus verplicht om diensten tegen het overeengekomen tarief te betalen, ook als de uitkomst anders is dan verwacht. De behandelaar is gebonden aan de geldende beroepscode en heeft hierin de verantwoordelijkheid om ten alle tijden eigen handelen te onderbouwen als nuttig voor de cliënt. Praktijk De Blik neemt deel aan de periodieke kwaliteitscontroles die gelden vanuit de overheid, om kwaliteit van eigen handelen te waarborgen.

 

Dossiervoering en inzagerecht

Van de behandeling wordt een elektronisch dossier bijgehouden (dossierplicht). Dit dossier staat op een externe server, waardoor de gegevens niet op de computer van de praktijk worden opgeslagen. De gegevens worden conform de wettelijk gestelde eisen bewaard. De wettelijke bewaartermijn van dit dossier is 15 jaar. Als cliënt heeft u recht op inzage in, aanvullen of verwijderen van uw dossier en recht op afschrift. Een verzoek om inzage of afschrift van gegevens dient schriftelijk te worden ingediend. Verdere informatie over uw privacy, dossiervoering en verslaglegging vindt u in onze privacy statement.

 

Beëindiging van de Overeenkomst

De overeenkomst eindigt:

1. door overlijden van de cliënt;

2. bij wederzijds goedvinden;

3. na eenzijdige schriftelijke opzegging van de overeenkomst door de cliënt of de behandelaar.

4. van rechtswege als de overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan;

5. ingeval van ontbinding door de rechter.

 

Klachten

Aangaande hulpverlening en diagnostiek

Mocht u een klacht hebben over onze dienstverlening, ons handelen of enige andere zaken dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. Voor klachten van inhoudelijke aard is Praktijk De Blik aangesloten bij de beroepsvereniging Nederlands Instituut voor Psychologen, waar een klachtenprocedure voor cliënten beschikbaar is.

 

Aangaande scholing

Klachten moeten binnen dertig dagen zijn afgehandeld. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt de cursist hiervan binnen vastgestelde termijnen in kennis worden gesteld, waarbij het uitstel wordt toegelicht; bovendien wordt er een indicatie gegeven wanneer men verwacht uitsluitsel te kunnen geven.

 

Klachten worden trapsgewijs en vertrouwelijk in behandeling genomen. De cursist wendt zich bij voorkeur in eerste instantie direct tot de docent(en) van een cursus of workshop, met name wanneer de klacht de kwaliteit (in brede zin) van de cursus of workshop betreft.

 

Wanneer er geen bevredigende oplossing is gevonden of het betreft een ander type klacht, kan de cursist zich wenden tot L. van Nijnatten. Mocht de klacht niet naar tevredenheid zijn afgehandeld, kan de klager zich wenden tot een onafhankelijke derde, genaamd mevr. Mr. N. Ros. Pea zal het oordeel van deze onafhankelijke derde als bindend beschouwen; eventuele consequenties voor Praktijk De Blik zullen snel worden afgehandeld.

 

De klacht en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van een jaar bewaard.